Resolutie 320x**
ALL Rights Reserved @ Jos van den Elshout
Best Fit: 2450x1350
Best Fit: 1800x950
Best Fit: 1400x968
Zouweboezem
Het terrein Zouweboezem ligt ten zuidoosten van Ameide en ten westen van de Zouwekade.
In het noorden van het gebied is het natuurontwikkelingsgebied ‘De Boezem’ gelegen.
In het gebied komen purperreiger, roerdomp, bruine kiekendief, porseleinhoen, kwartelkoning, zwarte stern, blauwborst en krakeend voor.
Met name voor de purperreiger vertegenwoordigt de Zouweboezem een grote waarde: één van de grootste broedkolonies van Nederland bevindt zich in de Zouweboezem.
Het terrein bestaat voornamelijk uit rietvelden, waarvan een gedeelte jaarlijks in de winter gemaaid wordt en een gedeelte het karakter van overjarig rietland heeft.
Binnen het gebied komen waterpartijen voor waarin verschillende verlandingsstadia aanwezig zijn. De Zouweboezem is te overzien vanaf de Zouwenkade en de Zouwendijk.
Het natuurontwikkelinggebied De Boezem bestaat voor het grootste gedeelte uit een moerassige vegetatie van lisdodde, mattenbies en pitrus.
Daarnaast komen ook hier talrijke moeras- en rietvogels voor.

Verder bestaat het terrein uit bosschages, welke veelal doorgeschoten grienden en elzenbroekbosjes zijn of het karakter hebben van elzensingels.Bron: zuidhollandslandschap.nl