Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

Visdief

Visdieven zijn koloniegewijs broedende vogels van de kust en visrijke wateren in het binnenland.
Bij voorkeur broeden ze op eilandjes en andere voor grondpredatoren moeilijk bereikbare plaatsen met een vrijwel kale tot grazige bodem.
Visdieven eten graag kleine rondvis, die meestal duikend bemachtigd wordt. Bij gebrek aan rondvis schakelen ze over op kleine platvis, garnalen, kikkervisjes etc.
‘Onze’ visdieven overwinteren langs de West-Afrikaanse kust, van Mauritanië tot Nigeria.

Heeft 1 legsel per jaar met 2-3 eieren in een nestkuiltje. Broedt meestal vanaf mei tot begin juni. Broedduur: 21-24 dagen.
Visdieven broeden in kolonies op rustige, spaarzame begroeide terreinen aan de kust en bij binnenwateren, maar soms ook op daken in het westen en noorden van Nederland.
De jongen kunnen na 23-27 dagen vliegen.

Visdieven overwinteren voornamelijk langs de westkust van Zuid-Europa en Afrika, voornamelijk het kustgebied van Mauritanië en Nigeria.
Een klein deel van de visdieven trekt helemaal door naar Zuid-Afrika. Ze volgen tijdens de trek de kustroute, maar ook over het binnenland, daarbij vooral het laagland opzoekend.
Visdieven verschijnen vanaf eind maart.
De meeste voorjaarstrek tussen half april en eind mei.
Vanaf begin juli gaan er weer groepen richting het zuiden, wat doorgaat tot september/begin oktober.


Bron: Vogelbescherming NederlandBron: Vogelbescherming Nederland