Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

RoodborsttapuitRoodborsttapuiten leven veel op heides, duinen en in ruige, open moerasgebieden ook in halfopen boerenland.

Hun nest is goed verborgen en wordt op of net boven de grond gebouwd.
Vanaf een hogere uitkijkpost binnen hun territorium wordt het overgrote deel van het, uit insecten bestaande, voedsel opgespoord.
Vooral de mannetjes zijn goed herkenbaar. Met hun zwarte kop, witte halszijden en oranje borst.

Roodborsttapuiten broeden liefst op hoge zandgronden, langs de gehele kust inclusief de Zeeuwse Delta en de Waddeneilanden.
Ze komen voor in natuurgebieden, maar ook (half) open boerenland met ruige wegbermen en greppels.
op braakliggende gronden zijn ze ook te vinden aan de rand van stedelijke gebieden.
Het nest van de roodborsttapuit is laag bij de grond te vinden, goed verscholen en in een dicht begroeide vegetatie.
Roodborsttapuiten zoeken hun nestgelegenheid en voedsel vooral in open gebieden; vaak in de overgangszones van open gebied naar bos.
De toppen van struiken en takjes gebruiken ze als zang- en uitkijkpost.

In de winter zitten de roodborsttapuiten veelal in Zuidwest-Europa, Frankrijk, en Noord-Afrika.
Ze vertrekken naar het zuiden vanaf vanaf september, oktober.
Ergens in februari zijn de eerste weer terug in Nederland.
Echter.... bij zachte winters zijn er ook roodborsttapuiten die in Nederand overwinteren.