Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

RoerdompRoerdompen zijn mysterieuze vogels die moeilijk te zien zijn.
De 'paalhouding' van roerdompen (het imiteren van een pol riet door stijf rechtop te gaan staan) is beroemd.
Het vreemde 'hoempende' geluid van roerdompen draagt daaraan nog bij.
Roerdompen broeden in moerassen die rijk zijn aan stevig, oud waterriet.
Het zijn stand- en trekvogels, die in strengere winters forse verliezen kunnen lijden.
Vissen, kikkers, muizen ('s winters) en grote insecten vormen de belangrijkste voedselbron.
Roerdompen jagen meestal in rietland, in of vlak boven het water.

Broedt in rietland met rietstengels van voorgaande jaren (overjarig rietland).
Zoekt zijn voedsel in de moerassige plantengroei langs de oevers van open water, van rietland tot zegge-, dotter- of watermuntvegetaties.
De roerdomp houdt zich met de poten met lange tenen vast aan riet en kan zo behendig door dichte plantengroei sluipen op zoek naar prooien.
Foerageert graag in ondiep water in brede waterrietvelden en in randen van waterrietzones aan de waterzijde, in kleinschalig oppervlaktewater waar riet het water ingroeit, en aan de landzijde in vochtig dan wel ruig, bij voorkeur beschut grasland. Minimaal 0.5-1 km geschikte randzones nodig per territorium.

Roerdompen leven vooral van vissen, amfibieën en kleine zoogdieren – vooral woelmuizen.
Maar ook jonge vogels en grote waterinsecten, zoals libellenlarven, zijn niet veilig. Langzaam lopend en af en toe wachtend zoekt de roerdomp geduldig naar zijn prooi.
Roerdompen houden bij het foerageren vaak hun snavelpunt in het water. Mogelijk kunnen zij zo beter de breking van het water inschatten en hun trefkans vergroten.


Bron: Vogelbescherming Nederland