Logo Elshout-Natuurfotografie

Vogels

Geoorde FuutVan maart-april tot begin augustus treffen we de geoorde fuut aan in zijn broedgebied.
Dat bestaat uit ondiepe (duin)meren, plassen en vennen met oevervegetaties. De aantallen broedparen fluctueren en schommelen in goede jaren rond de 500. Kerngebieden zijn de Drentse en Noord-Brabantse vennen.
De geoorde fuut broedt vaak in gezelschap van kokmeeuwen.

Broedperiode van half april tot half juli. Meestal koloniebroeder, soms ook een paar broedparen bij elkaar of solitair.
Ze broeden vaak samen met kokmeeuwen. Eén legsel, soms twee met gemiddeld 3-4 eieren. Broedduur 20-21 dagen. Nest is een vlotje van plantaardig materiaal, verankerd aan watervegetatie.
Nestplaats in ondiep water, verborgen tussen riet of zegge. Jongen komen asynchroon uit.
Jongen worden op de rug gedragen en warm gehouden en zijn na 4-6 weken zelfstandig.

Vanaf juli worden de broedgebieden verlaten.
Overwintert op open, ijsvrije meren en langs kustwateren. ’s Winters langs West-Europese kust, Adriatische Zee, Kaspische Zee, Zwarte Zee en Middellandse Zee.
In Nederland vooral Grevelingen, Veerse Meer en elders in de Delta.
Aantallen tot soms wel rond de 8.000 vogels.Bron: Vogelbescherming Nederland